ส่อง ค่า Ft ล่วงหน้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 66 "แพงขึ้นอีก"

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 พิจารณาการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566มีมติเห็นชอบ ค่าไฟฟ้ำตามสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft) เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 เท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566 ซึ่งอยู่ที่ 93.43 สตางค์/หน่วยเท่ากับเพิ่มขึ้นมาอีก 4.48 สตางค์/หน่วย

ดังนั้น สรุปค่า Ft ขายปลีกสำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 เท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย

ครม.อนุมัติ 7,500 ล้าน แจกส่วนลดค่าไฟ 4 เดือนมีผลรอบบิล ม.ค.-เม.ย.

ทำความรู้จักความหมายค่า Ft

Ft ย่อมาจากคำว่า Float time เดิมทีจะหมายถึง การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณ

แต่เนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณสูตร Ft ให้คงเหลือเพียงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน เท่านั้นที่ กฟผ.ไม่สามารถควบคุมได้ และสามารถนำไปคำนวณในสูตร Ft

ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้ประสานงานกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อเปลี่ยนคำย่อของค่า Ft ให้สอดคล้องกับสูตรปัจจุบัน ทำให้ Ft ย่อมาจากคำว่า Fuel Adjustment Charge (at the given time) ซึ่งทำให้ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ..คำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

  1. ค่าไฟฟ้าฐาน
  2. ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าค่า Ft
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคานวณจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่อสร้างระบบสายส่ง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และจากประเทศเพื่อนบ้าน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค่าใช้จ่ายระบบสายจาหน่ายและการค้าปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าในระดับหนึ่ง

 ส่อง ค่า  Ft ล่วงหน้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 66 "แพงขึ้นอีก"

ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง และลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงต่อฐานะการเงินของการไฟฟ้า คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ได้เห็นชอบให้มีการนาสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism) มาใช้ เพื่อให้การไฟฟ้าสามารถปรับค่าไฟฟ้าตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้า โดยเริ่มให้มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft ตั้งแต่การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจาเดือนกันยายน ในปี 2535

อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า Ft ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของสูตรหลายครั้ง เพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน การปรับค่า Ft อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

เช็กที่จัดงานทั่วไทย "วันไหล 2566" สงกรานต์พระประแดง-บ้านบึงเล่นตรงไหน

ข่าวเศร้าวงการ K-Pop “มุนบิน ASTRO” เสียชีวิตในวัย 25 ปี

เปิดประวัติ "จีจี้ สุพิชชา" เน็ตไอดอลดีกรีสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปสวยเก่ง วัย 19 ปี

You May Also Like

More From Author